Biểu mẫu đăng ký hồ sơ tham dự 16 Tháng Tám 2019 2:00:00 SA

Biểu mẫu 5 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Cá nhân đã có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của Thành phố và Đơn vị đã có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của thành phố

Biểu mẫu 5 (Tải về)

HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 11 NĂM 2019

Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của thành phố

 

A. Giới thiệu về cá nhân:

Họ tên:................................................................................................................

............................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................

Nơi sinh: ............................................................................................................

CMND số: ........................ ngày cấy:...................... Nơi cấp:............................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Địa chỉ thường trú:..............................................................................................

............................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................

Điện thoại: .....................................  Fax:............................................................

Email:..................................................................................................................

Trình độ chuyên môn:.........................................................................................

Học vị:................................................................................................................

Số tài khoản ngân hàng:....................................................................................

Tên Ngân hàng (ghi rõ chi nhánh – nếu có):.....................................................

B. Quá trình công tác:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................          

 

C. Những đóng góp cho sự nghiệp CNTT-TT thành phố

(có sự gắn bó và đóng góp cho sự phát triển CNTT của Thành phố trên 10 năm, có những đề xuất hay quyết sách tác động làm thay đổi quan trọng đối với sự phát triển CNTT của Thành phố, có công trình về lĩnh vực CNTT để đời trong sự phát triển của Thành phố, có đóng góp đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố thông qua những con người cụ thể, cá nhân được xã hội, cộng đồng tín nhiệm)

 

 

 

D. Những giải thưởng, huân chương, bằng khen,…về sự nghiệp CNTT-TT đã nhận được:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................          

 

     Chúng tôi cam kết về tính chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã cung cấp ở trên.

 

                                        Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày      tháng        năm 20…

                                       

                                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Việc điền đầy đủ các thông tin về sản phẩm mà Doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng theo mẫu này có vai trò rất quan trọng trong quá trình đánh giá tuyển chọn. Đề nghị các đơn vị đọc kỹ yêu cầu trước khi trả lời. Sau khi điền xong mẫu hồ sơ hãy xoá những chú thích đã ghi hướng dẫn tại mẫu này.


Số lượt người xem: 8160    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm