DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG

 “CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” LẦN THỨ 11 NĂM 2019

(Kèm Quyết định số: 161/QĐ-STTTT ngày 27/6/2019)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

 hội đồng

1.         

Ông Dương Anh Đức

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch

2.         

Ông Huỳnh Công Hùng

Phó Giám đốc,

Trưởng ban, Ban Thi đua -Khen thưởng

Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch

3.         

Ông Vũ Hải Quân

Phó Giám đốc

Đại học Quốc gia TP.HCM

Ủy viên

4.         

Ông Nguyễn Kỳ Phùng

Phó Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

5.         

Ông Lâm Hùng Tấn

Phó Giám đốc

 

Sở Nội vụ

Ủy viên

6.         

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Ủy viên

7.         

Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Chủ tịch

Hội Tin học TP.HCM

Ủy viên

 

 

Tìm kiếm