HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN 

"GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN IX"

 

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức vụ trong hội đồng

1

Ông Dương Anh Đức

Giám Đốc

Sở Thông Tin và Truyền Thông

Chủ Tịch

2

Ông Huỳnh Công Hùng

Phó Giám đốc

Trưởng ban - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố

Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch

3

Ông Lê Văn Làm

Phó Giám Đốc

Sở Nội vụ

Ủy viên

4

Ông Nguyễn Quý Hòa

Phó Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Ủy viên

5

Ông Chu Tiến Dũng

Chủ tịch

Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

6

Ông Vũ Hải Quân

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Đức Chung

Trưởng phòng 

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp            Sở Thông Tin và Truyền Thông

Thư ký

Tìm kiếm