HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN 

"GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN X"

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức vụ trong hội đồng

1

Ông Dương Anh Đức

 

Giám Đốc

Sở Thông Tin và Truyền Thông

Chủ Tịch

2

Ông Huỳnh Công Hùng

Phó Giám đốc

Trưởng ban - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố

Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch

3

Ông Vũ Hải Quân

Phó Hiệu trưởng

 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

Ủy viên

4

Ông Đỗ Văn Đạo

 

Phó Giám đốc

Sở Nội vụ

Ủy viên

5

Bà Trần Xuân Nguyên

Trưởng Phòng Báo chí- Xuất bản
Ban Tuyên giáo Thành ủy
 Ủy viên

6

Ông Lâm Nguyễn Hải Long

 

Chủ tịch

Hội Tin học TP.HCM

Ủy viên

Tìm kiếm