Tiêu chí giải thưởng 17 Tháng Bảy 2018 8:07:23 CH
Tiêu chí đánh giá Nhóm 1 - Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu  (09/08/2017)
  
Tiêu chí Nhóm 1 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 1 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TIÊU BIỂU (Đính kèm thông báo số 60/TB-STTTT ngày 07/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông) STT Tiêu chí đánh giá I Đánh giá sản phẩm phần mềm 1 Số đơn vị ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 2 - Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu  (09/08/2017)
  
Tiêu chí Nhóm 2 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 2 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM PHẦN CỨNG TIÊU BIỂU (Đính kèm thông báo số 60/TB-STTTT ngày 7/08/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông) STT Các tiêu chí xét thưởng I Tính phổ biến của sản phẩm phần cứng 1 ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 3 - Doanh nghiệp có dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu  (09/08/2017)
  
Tiêu chí Nhóm 3 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 3 DOANH NGHIỆP CÓ DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TIÊU BIỂU (Đính kèm thông báo số 60/TB-STTTT ngày 07/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông) STT CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG I Tính phổ biến của dịch vụ 1 Dịch ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 4 - Đơn vị Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông tiêu biểu  (09/08/2017)
  
Tiêu chí Nhóm 4 (Tải về) .ExternalClass17BD6C12537441E19E6F90F114A5C2BD .shape {;} TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 4 ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CNTT – TT TIÊU BIỂU (Đính kèm thông báo số 60/TB-STTTT ngày 07/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông) STT Các tiêu chí xét thưởng I Kế hoạch ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 5 - Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông của Thành phố  (09/08/2017)
  
Tiêu chí nhóm 5 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 5 ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ (Đính kèm thông báo số 60/TB-STTTT ngày 07/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông) 1. Các tiêu chí đánh giá đối với đơn vị: ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 6 - Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc  (09/08/2017)
  
Tiêu chí nhóm 6 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 6 SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG CÓ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP XUẤT SẮC (Đính kèm thông báo số 60/TB-STTTT ngày 07/08/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông) 1. Là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trên ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm