Tiêu chí giải thưởng 13 Tháng Sáu 2024 5:16:25 SA
Tiêu chí đánh giá Nhóm 2 - Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu  (20/09/2019)
  
Tiêu chí Nhóm 2 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 2 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM PHẦN CỨNG TIÊU BIỂU TT Các tiêu chí xét thưởng Thang điểm mẫu (100 điểm) I Tính phổ biến của sản phẩm phần cứng 45 ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 3 - Doanh nghiệp có dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu  (20/09/2019)
  
Tiêu chí Nhóm 3 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 3 DOANH NGHIỆP CÓ DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TIÊU BIỂU STT CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG I Tính phổ biến của dịch vụ 1 Dịch vụ có doanh số cao 2 Doanh ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 5 - Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông của Thành phố  (20/09/2019)
  
Tiêu chí nhóm 5 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 5 ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ STT CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG I Các tiêu chí đánh giá đối với ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 6 - Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc  (20/09/2019)
  
Tiêu chí nhóm 6 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 6 SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG CÓ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP XUẤT SẮC STT CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG 1 Là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học trên ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 1 - Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu  (08/08/2018)
  
Tiêu chí Nhóm 1 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 1 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TIÊU BIỂU STT CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG I Đánh giá sản phẩm phần mềm 1 Số đơn vị triển khai giải pháp/Tính phổ biến của giải pháp (Chứng minh ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 4 - Đơn vị Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông tiêu biểu  (08/08/2018)
  
Tiêu chí Nhóm 4(Tải về) .ExternalClass17BD6C12537441E19E6F90F114A5C2BD .shape {;} TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 4 ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CNTT – TT TIÊU BIỂU STT CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG I Hoạch định và Nguồn lực 1.1 Hoạch định chiến lược ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm