SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HĐND & UBND QUẬN 10


1

Khối  cơ quan phối hợp, ngành dọc quản lý

 

3

Khối sự nghiệp

 

Viện kiểm sát Quận 10

 

 

Trung tâm Y tế Quận 10

 

Toà án nhân dân Quận 10

 

 

Trung tâm Văn hoá Quận 10

 

BCH Công an Quận 10

 

 

Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 10

 

BCH Quân sự Quận 10

 

 

 

 

Chi cục thuế Quận 10

 

4

Khối phường

 

Kho bạc nhà nước Quận 10

 

 

UBND Phường 1

 

Đội quản lý thị trường Quận 10

 

 

UBND Phường 2

 

Thi hành án Quận 10

 

 

UBND Phường 3

 

Phòng Thống kê Quận 10

 

 

UBND Phường 4

 

 

 

 

UBND Phường 5

2

Cơ quan tham mưu giúp việc

 

 

UBND Phường 6

 

Văn phòng HĐND & UBND Quận 10

 

 

UBND Phường 7

 

Phòng Nội vụ Quận 10

 

 

UBND Phường 8

 

Phòng Tư pháp Quận 10

 

 

UBND Phường 9

 

Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 10

 

 

UBND Phường 10

 

Phòng Kinh tế Quận 10

 

 

UBND Phường 11

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10

 

 

UBND Phường 12

 

Phòng Văn hoá thông tin – Thể thao Quận 10

 

 

UBND Phường 13

 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 10

 

 

UBND Phường 14

 

▪ Phòng Quản lý đô thị Quận 10

 

 

UBND Phường 15

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10

 

 

 

 

Thanh tra Quận 10

 

 

 

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm